Společenství Vranov u Brna

Příští setkání

Příští setkání TOM se uskuteční v DC Vranov v září 2017 Přesné datum a hodina setkání bude upřesněno.
Hudební Pásmo František z Pauly - producenti O. Nečas a R. Duda a hosté (nejen) z Třetího Řádu Nejmenších: Heslo pro všechny soubory: TOM 1. Narodil se 2. (bez názvu) 3. Pouť 4. Tady 5. Nový den 6. Stůj 7. Martínek 8. Divotvůrce 9. Františkův oheň 10. Pán je ta pravda Postup: klikněte na odkaz...

PLÁN SETKÁNÍ TOM

SETKÁNÍ TOM 2016–2017

07.09.2016 00:00
  Termíny formačních setkání T0M 2016-2017 Pravidelná formační setkání se obvykle konají třetí soboty v měsíci od 16 – 19 hod. v Duchovním centru na Vranově. Termíny: 15.10., 19.11., 17.12., 21.1., 18.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6.     DŘÍVĚJŠÍ ROKY...

Aktuálně

    Paulánská komunita v Kamerunu asi teď prožívá nelehké období, prosí o modlitbu. Navrhujeme proto, abychom se každý podle svých možností modlili každý večer mezi 20-23 hod "naši" paulánskou modlitbu Trojjediný Bože,... Spojíme se tak všichni v jednom úmyslu. Zahrňme do něj i celý řád...
<< 1 | 2

Kontakt

Kontaktní emaily

16.03.2014 00:00
Bob Bradáč, korektor - bbradac@seznam.cz Dana Dražková, pro přípravu čekatelů - danadra@seznam.cz

"Zachovávat Boží přikázání je nezbytné pro dosažení věčného života a obdržení věčné odměny; proto vy, věřící jednoho i druhého pohlaví tohoto řádu Nejmenších, kteří jste ve službě Krále nebes podle této řehole, a kteří doufáte, že skrze její zachovávání vejdete do života věčného, jste především zavázání věrně zachovávat přikázání Boží a svaté církve. Pokorně uctívat jediného Boha ve třech osobách, milovat ho celým srdcem, všemi silami a nade všechno, věrně mu sloužit a upevnit svá srdce."
Řehole TOM (I, 1)

 

Úvod

    Již za života sv. Františka z Pauly se vytvořila skupina lidí, kteří byli zaujati jeho cestou následování Krista. Přestože svým povoláním byli většinou laikové, chtěli i ve světě žít co nejvěrněji podle Evangelia a kajícím životem vyprosit obrácení pro sebe a pro druhé lidi. Sám sv. František pro ně napsal vlastní řeholi. Tak vznikl vedle prvního a druhého řádu také třetí řád Nejmenších bratří.

    Brzy po návratu paulánů do vranovského konventu se i zde přihlásili první zájemci, kteří toužili věrněji následovat Ježíše čistého, chudého a poslušného a hlouběji prožívat svůj život v duchu paulánské kající spirituality. Této skupinky se ujal otec František Holeček a po roční duchovní formaci, v roce 2000 mohli první terciáři při slavnostní mši složit svůj slib, kterým se zavazují "žít po celý čas svého života a v podmínkách svého stavu Evangelium našeho Pána Ježíše Krista, ... být věrný postní spiritualitě a vydávat v církvi a ve světě svědectví evangelního pokání."

    Dnes se schází více než třicetičlenná skupina terciářů, nových zájemců a příznivců v Duchovním centru Vranov, každou třetí sobotu v měsíci, v 16 - 19 hod. Během setkání se společně modlíme, ve formačních přednáškách, které pro nás připravuje i otec Pavel Havlát, pronikáme hlouběji do paulánské spirituality, společně se zamýšlíme nad Písmem, a také studujeme dokumenty a dopisy například Svatého otce Františka a emeritního papeže Benedikta XVI.