Společenství Vranov u Brna

Časté dotazy

Na co se nás často ptáte

 • Kdo jsou terciáři?
Třetí řád (z lat. tertio = třetí) existuje ve většině řeholí vedle prvního řádu (řeholníci) a druhého řádu (řeholnice). Terciář, neboli člen třetího řádu, je člověk, který žije běžným životem ve světě, v rodině a v zaměstnání, ale zároveň chce hlouběji prožívat a sdílet spiritualitu daného řeholního společenství. Třetí řád Nejmenších používá také italskou zkratku TOM.
 
 • Je vůbec potřeba být členem nějakého dalšího společenství? Nestačí jen být v katolické církvi? 
Když člověk hledá bližší vztah k Bohu a touží prohloubit svůj duchovní život, je společenství podobně hledajících a smýšlejících lidí velkou pomocí na této cestě. Podporujeme se navzájem modlitbou, radou, svědectvím, společně rozvíjíme dary, které každý z nás od Boha dostal a rovněž máme podíl na všech milostech této "užší" rodiny. Rostou tak jednotlivci i celé společenství.
 
 • Proč vstupovat do třetího řádu Nejmenších?
Vstoupit do třetího řádu znamená vydat se na cestu intenzivnějšího křesťanského života, pokání a obrácení ve světle našeho svatého otce Františka, s touhou po vlastním obrácení a s modlitbou za obrácení hříšníků.
 
 • Jak rozpoznám, že se nejedná jen o prostou zbožnost a sympatie ke sv. Františkovi, ale o skutečné povolání?
Skrze vlastní duchovní cestu, s pomocí kněze, bratří a sester, ale hlavně skrze lásku Boha a našeho svatého otce Františka.
 
 • Nebrání život v takové společenství rodinnému a vůbec praktickému životu ve světě?
Nežijeme společně, pouze se jednou za měsíc scházíme ke společné modlitbě a formaci na 2-3 hodiny, takže to chod rodiny nijak nezatěžuje. Naopak to, co na setkání načerpáme dobrého, se snažíme přinášet na místa, kde žijeme a pracujeme.
 
 • Kdo zajišťuje duchovní formaci terciářů?
V případě našeho vranovského společenství je to otec Pavel Havlát OM, který je ze zdejší paulánské řeholní komunity bratří v Duchovním centru Vranov.
 
 • Skládají terciáři nějaké sliby?
Ano. Po minimálně roční formaci a přípravě je kandidát na vlastní žádost připuštěn ke složení slavnostního slibu, který skládá při mši svaté ve společenství ostatních terciářů do rukou představeného řeholní komunity. Každý rok se tyto sliby obnovují.
 
 • Co vlastně terciáři slibují?
Celý slib zní takto:
"Já ... , díky Pánově milosti, obnovuji své křestní sliby a zasvěcuji se službě Jeho Království. Proto před vámi, otče, který zastupujete našeho zakladatele sv. Františka z Pauly a jeho řádného nástupce, před církevním shromážděním a tímto společenstvím slibuji žít po celý čas svého života a v podmínkách svého stavu Evangelium našeho Pána Ježíše Krista v třetím řádu Nejmenších bratří a zachovávat věrně Řeholi a Konstituce. Zavazuji se proto být věrný postní spiritualitě, abych vydal svědectví v církvi a ve světě svědectví evangelního pokání. Kéž mi k tomu stále pomáhá milost Ducha svatého, přímluva Panny Marie - přímluvkyně Nejmenších, svatého Františka z Pauly a pomoc tohoto společenství."
 
 • Můžete jíst maso?
Slib spočívající v absenci masa a jeho derivátů v jídle mají pouze řeholníci a řeholnice (tedy první a druhý řád). Závazek postního způsobu života pro terciáře je obecnější a každý z nás si hledá a volí vlastní cestu podle svých možností a životní situace.
 
 • Nosí terciáři také hábit nebo nějaké zvláštní oblečení?
U nás není nošení terciářského hábitu, který je stejný jako hábit bratří paulánů, tak běžné jako třeba v Itálii. Většinou volíme jen větší střídmost v oblečení a při slavnostních příležitostech nosíme kolem pasu cingulum, což je černý provaz se dvěma uzly, a na krku škapulíř.
 
 • Kdo se může stát terciářem?
Dospělý člověk, svobodný nebo ženatý či vdaná. Svobodní terciáři se mohou ženit a vdávat. Terciářem může být také kněz nebo jáhen.
 
 • Byly mezi paulánskými terciáři nějaké významné osobnosti?
Ano. Např. Jana z Valois, manželka francouzského krále, sv. Vincenc de Paul nebo sv. František Saleský, ženevský biskup a Učitel církve, který je rovněž patronem paulánských terciářů.
 
 • Čím se jako terciáři zabýváte?
Na pravidelných setkáních se společně modlíme, prožíváme společnou adoraci, rozjímáme Písmo svaté, také probíráme některé papežské dokumenty. Na formačních přednáškách hlouběji pronikáme hlouběji do paulánské spirituality, seznamujeme se životem sv. Františka z Pauly a historií řádu. V osobním životě se snažíme naplňovat, co jsme slíbili, tedy žít Evangelium a svým životem svědčit o Boží lásce.
 
 • Mají terciáři nějaké zvláštní povinnosti?
Kromě účasti na společných modlitebních a formačních setkáních, je nám doporučeno podílet se soukromě na denní modlitbě církve (breviář), praktikovat i jiné způsoby osobní a společné modlitby, např. růženec, lectio divina, adorace apod., častá účast na mši a přijímání svátostí a vůbec intenzivně všemi prostředky prohlubovat osobní vztah s Pánem, ze kterého pak může vycházet i naše láska ke všem lidem, zvláště těm "nejmenším".

 

5 počátečních pochybností (aneb možná už vás taky napadlo...)

Pro všechny, které někdy napadlo, že se také vydají na cestu víry v třetím řádu Nejmenších: 

1. "Proč bych právě já měl vstupovat do třetího řádu?"

Tuto otázku si kdysi položil každý z nás ohledně svého povolání. Pokud tě někdy třeba jen na okamžik napadlo, že bys vstoupil do naší terciářské rodiny, přemýšlej o tom a poraď se s knězem, protože je možné, že svatý František volá i tebe.

2. "Nejsem toho hoden" nebo "třetí řád není cesta pro mě".

Nenechej se odradit takovými myšlenkami, protože se snaží tě odvrátit od úmyslu, který s tebou má Bůh a svatý František. "Otevřete, či spíše dokořán rozevřete dveře Bohu" (Jan Pavel II.). "Bůh vás očekává s otevřenou náručí!" (sv. František z Pauly). 

3. "Nebudu schopen následovat příklad a ponaučení sv. Františka."

Milý bratře či sestro, neobávej se, jestli je tvé povolání pevné, sv. František ti pomůže překonat každou překážku. 

4. "Necítím se povolán do třetího řádu."

Neodmítej předčasně a ukvapeně myšlenku na vstup to třetího řádu. Učedníci na cestě do Emaus také hned nepoznali Ježíše, ale potom si zpětně uvědomili, že to byl sám Ježíš, který je učil tolika věcem. 

5. "To, co se dělá v třetím řádu, mohu dělat v jakémkoliv jiném společenství."

Skutky milosrdenství a pokání a mnohé další charakterizují třetí řád Nejmenších. Pamatuj však, že náš řád je svatým řádem, který založil sv. František, aby se v něm žilo Evangelium podle kajícího charismatu našeho svatého zakladatele. Svatý František chtěl, aby vedle bratří řeholníků a sester mnišek byli jeho duchovními dětmi také laici žijící ve světě. Proto vznikl třetí řád.