Společenství Vranov u Brna

Spiritualita

Paulánský terciář je člověk žijící ve světě, který touží naplnit svůj život podle požadavků Evangelia a ve věrnosti postní spiritualitě Nejmenších. Skrze modlitbu a pokání usiluje o prvenství Boha ve svém životě a o vítězství duchovních hodnot nad časnými. Tím ukazuje cestu, která vede k obrácení a osvobození od hříchu.

Terciář touží následovat svým životem Krista chudého, poslušného a kajícího. Skrze vytrvalou osobní a společnou modlitbu, rozjímání Božího slova, pravidelný svátostný život a skutky kajícnosti prohlubuje svůj vztah s Bohem. Tím posiluje svou naději, víru a lásku, které touží přinášet do světa, a svým životem chce svědčit o nekonečné Boží lásce ke každému člověku. 

Po vzoru Krista má účast s posledními a trpícími, hlavně s hříšníky, a kajícím životem chce přispívat ke smíření a odčinění hříchů vlastních i druhých lidí. 

 

Sv. František z Pauly

Svatý František z Pauly se narodil 27. března 1416 v jihoitalském městečku Paula chudým, skromným a zbožným rodičům Jakubovi Martolillovi a Vienně z Fuskalda. Přišel však na svět s vážnou oční vadou, a proto ho rodiče svěřili v modlitbě sv. Františkovi z Assisi a slíbili, že když bude syn uzdraven, dají ho na votivní rok do františkánského kláštera. František byl skutečně zázračně uzdraven a v roce1429, když mu bylo 13 let, ho doprovodili rodiče od konventu s . Marco Argentano, kde pak žil a pracoval jeden rok s bratry františkány.
 
Ti si zbožného a pracovitého chlapce velmi oblíbili a chtěli, aby zůstal s nimi. On ale řekl, že to není vůle Boží, a po tom roce s rodiči odešel. Vydali se pak společně na pouť do Říma a Assisi a v Loretě mladý František odevzdal svůj život Pánu slibem čistoty. Cestou se setkával s různými poustevníky, jejichž způsob života se mu velmi líbil, a cítil, že ho k takovému životnímu stylu Bůh volá. Proto když se vraceli domů do Pauly, zůstal v lese za městem a začal tam poustevničit. Věnoval se modlitbě, rozjímání, obdělával půdu, rozmlouval s lidmi, kteří k němu přicházeli. K sobě byl náročný a přísný, Pánovu volání citlivě věrný a postupoval stále od dobrého k lepšímu. Aby se však mohl ještě více a nerušeně věnovat modlitbě, odešel dál od města do paulánských kopců do jedné jeskyně. Celé roky takto přebýval v samotě a ve skrytosti a usiloval o naprosté obrácení svého srdce k Bohu.
 
Původně nechtěl založit nějaký řád ani reformovat církev, nikdy a na nikoho nepoukazoval a nikoho nekritizoval, chtěl prostě žít s Pánem a pro něho. Kolem roku 1435 se však k němu začali přidávat první společníci, sepsala se první pravidla života a stavěly se první konventy v Paule, potom v Paternu, Spezzanu a na dalších místech Kalábrie.
 
Svatý Archanděl Michael mu v jednom zjevení předal znak CHARITAS, a tak se zrodili poustevníci sv. Františka. Roku 1470 bylo jeho poustevnické hnutí schváleno na úrovni diecéze a r. 1474 bylo potvrzeno papežem Sixtem IV. Dlouho se již vědělo o Františkově svatosti a o zázracích, které dělal. Putovaly za ním velké zástupy lidí z celé Kalábrie. Všechny s láskou přijímal a sloužil jim, uzdravoval jakkoliv nemocné, chromé, vyháněl zlé duchy, křísil mrtvé, dával dobré rady. Na svém plášti přeplul přes moře na Sicílii, aby tam v Milazzu postavil konvent, znamením kříže zastavil padající balvany, bez újmy na zdraví opravil rozpálenou pec na vápno, při modlitbě se vznášel nad zemí a jeho cela zářila jasem. Beze strachu se zastával chudého lidu u tvrdých panovníků a vymahačů daní, zázračně sytil hladové dělníky, pracoval společně se všemi celé dny na stavbách konventů, kázal evangelium, četl v lidských srdcích a všichni příchozí od něj vždy odcházeli spokojeni a s pevným přesvědčením polepšit se.
 
Jen jedno jim František s láskou kladl na srdce: "Vyčisti nejdříve svůj dům, to je svědomí, a žij jako dobrý křesťan." Často bral do rukou oheň a ukazoval tak, že "pro toho, kdo miluje Boha, není nic nemožné." s m na sobě ukazoval s velkou láskou a pokorou cestu obrácení, proměny života a pravého pokání. Byl na blízku každému, od nikoho se neodvracel, nikým nepohrdal, považoval se za služebníka všech, na všechny měl čas, a proto byl s takovou oblibou nazýván "dobrý otec".
 
Roku 1483 byl papežem Sixtem IV. vyslán do Francie ke dvoru krále Ludvíka XI., do zámku v Tours, aby mu vyprosil zdraví těla, ale sv. František mu vyprosil to důležitější, totiž zdraví duše - smíření s Bohem, s lidmi a křesťanskou smrt. 
I na královském dvoře žil věrně svým kajícím životem v poustevně ve veliké zahradě nebo ve skromné cele spolu se svými bratry. Do Itálie se již vrátit nemohl a jeho řád se tak rozšířil i do dalších zemí - Francie, Španělska, Německa i do země České. 
Tento muž Boží, který jídával jednou denně kousek chleba nebo zeleniny, spával na zemi a chodil bosý, který celé noci promodlil, neúnavně stavěl kostely a kláštery, věnoval se velkým zástupům lidí a byl rádcem papežů i králů, zemřel v Tours na Velký pátek 2. dubna 1507 ve věku 91 let. 
Jeho řád byl schválen papeži Alexandrem VI. a Juliem II. jako "Řád Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly" (Ordo Minimorum) s vlastním znakem CHARITAS (Boží láska). Sv. František přepracoval celkem čtyřikrát svoji řeholi - pravidla života pro svou řeholní rodinu. Poslední verze byla schválena roku 1506 a byl v ní definitivně zakotven slib trvalého postního života (půst od masa a derivátů, vajec a mléčných výrobků).
 
Tento světec byl církví prorocky označen jako "světlo k osvícení kajícníků". Roku 1519 byl svatořečen papežem Lvem X., Pius XII. ho ustanovil patronem italských námořníků a Jan XXIII. patronem Kalábrie. Roku 1562 jeho dosud neporušené tělo spálili kalvinisté a zbylo jen několik zlomků kostí, které jsou nyní v řádu cennými ostatky. Úcta k němu se rychle rozšířila a byl vzýván jako "svatý lásky, ohně a zázraků". Kéž nás všechny provází jeho láskyplné napomenutí: "Pro lásku Boží, něco se sebou dělejte" - s jistotou, že "tomu, kdo miluje Boha, je všecko možné".
 
Posláním bratří paulánů je žít evangelní výzvu k obrácení, přinášet plody hodné pokání a snažit se přivádět lidi k touze po obnově svého života a k hlubokému přátelství s Bohem. Proto se paulánští řeholníci postí a nejedí maso, jako vnější znamení neustálého pokání a jako oběť za všechny lidi. V naší brněnské diecézi mají Nejmenší bratři na starosti mariánské poutní místo Vranov u Brna. Chtějí zde společnými silami vytvořit místo přijetí a načerpání pro všechny, kdo touží po ztišení, zastavení se a po setkání s Bohem. Proto řád buduje na Vranově nové a dostatečně velké Duchovní centrum k pořádání různých akcí převážně duchovního charakteru - exercicií, obnov, kurzů, přednášek nebo modlitebních setkání - pro různé věkové kategorie a životní stavy. Tímto dílem chce paulánský řád přispět k nové evangelizaci našeho národa a k jeho mravní a duchovní obnově.
 
 

Paulánská spiritualita

Řehole, Konstituce, Direktorium:
 
Příspěvky k paulánské historii a spiritualitě od F. Holečka:
 
 
Svatý František Saleský (Yves Boivineau, biskup z Annecy)
Patron třetího řádu nejmenších (Yves Boivineau, biskup z Annecy) (svátek 24. ledna)
 
Tento dobrotou známý světec a učitel církve byl velkým ctitelem kalábrijského poustevníka. Často se v kleče modlíval před vystaveným pláštěm sv. Františka z Pauly v Grenoblu a nic nedbal na tlačenici lidí kolem něj. Roku 1617 vstoupil v Grenoblu do společenství paulánských terciářů a přijal cingulum z rukou svého přítele - korektora P. Antonína Billy OM a řekl: „Všechny Nejmenší považuji za své vlastní bratry, vždyť já sám jsem nyní také nejmenším bratrem a synem svatého Františka z Pauly.“
 
Pro radost uvádíme jeho krásný text o kříži:
„Boží věčná moudrost a láska od věků vyhlédla kříž,
 který Ti dává ze svého Srdce jako drahocenný dar. 
On tento kříž, dříve, než Ti ho poslal, 
svýma vševědoucíma očima pozorně prohlédl,
svým božským rozumem ho pečlivě promyslel,
svou moudrou spravedlností ho vyzkoušel,
svojí milující náručí ho zahřál,
oběma svýma rukama ho zvážil,
zda není pro Tebe o kousek větší nebo těžší. 
Požehnal ho ve svém Jménu,
milostí ho pomazal a útěchou provoněl. 
Pak se ještě jednou podíval na Tebe, na kříž a na Tvé odhodlání.
A tak přichází kříž z nebe jako Boží pozdrav Tobě,
jako dar věrné milosrdné LÁSKY.“ 
 
Sv. František Saleský - katecheze papeže Benedikta XVI zde.
 
 
Svatá Jana z Valois
Spolupatronka třetího řádu Nejmenších (Svátek 4.února)
 
Narodila se 23. dubna 1464. Jejím otcem byl francouzský král Ludvík XI., matkou byla Charlotte Savojská. Po zneplatnění jejího sňatku s Ludvíkem XII. založila za pomoci sv. Františka z Pauly Řád Zvěstování, schválený Apoštolským stolcem 15. února 1501 a sama se stala členkou paulánského třetího řádu. Zemřela 4. února 1505. Svatořečil ji Pius XII. dne 20. května 1950 a Pavel VI. ji prohlásil za spolupatronku Třetího řádu Nejmenších – TOM.
Z kázání Pia XII. u příležitosti svatořečení Jany.
"Učte se ode mne, neboť jsem mírný a pokojný srdcem..." (Mt 11,29). Tento výrok našeho Spasitele se znovu a znovu ozývá v naší mysli, když patříme na život svaté Jany, francouzské královny, kterou jsme vyzvedli k nejvyšším vrcholům svatosti. Neboť byla opravdu mírná a pokorná, věrná křesťanskému pojetí vlastní bezvýznamnosti, která není omezeností mysli nebo slabostí vůle, nýbrž skutečnou ctností.
Aby poslechla rodiče, ve velmi mladém věku se vdala. Během svých dvaceti dvou let manželství neměla však onen pokoj a radost z mateřství, které je třeba nejvíce očekávat od manželství. Naopak, potkalo ji utrpení jako ostré trny. Nakonec ji opustil i manžel, a byla popřena její nejvyšší důstojnost.
Jana prokázala v tom nejtěžším a nejčernějším utrpení a nepřízni svou obdivuhodnou statečnost, pokoru a všechny své vznešené ctnosti. Klidně sklonila svou šíji a odpustila všem, plna oné velkodušnosti, znásobené křesťanskou ctností a okrášlené vnější i vnitřní září Boží milosti.
Rozhodla se v pokoji a radosti vzdát světského panství, které se jí ztrácelo před očima, aby mohla pilněji a houževnatěji pracovat na šíření království Božího. Pod vedením a po příkladu svatého Františka z Pauly se věnovala práci pro Boha a pro bližní. A tak ta, které nebylo dáno vést svůj lid jako královna, mu zazářila jasem svých vzácných ctností.
Kromě toho se rozhodla založit mužskou i ženskou kongregaci, které by se věnovaly šíření míru, aby tak i druzí mohli být účastni, jak jen to bude možné, na onom pokoji, kterým Pán oblažoval její duši. Aby se tak všichni, kdo vstupovali do jejího institutu, věnovali převážně a ze všech sil ... v lidských srdcích konkrétnímu a účinnému míru, který pochází od Boha, a to slovy i skutky, s tím největším možným prospěchem pro společnost i jednotlivce. Všichni chápeme, jak prozřetelná byla v oněch dobách taková instituce.
Jestliže se však ukázala vhodnou pro ony dny, je právě tak užitečnou i dnes. Jak může každý vidět, přemáhají nás nemenší diskriminace. Nesoulady a neshody, které rozdělují lidi a narušují často klidnou práci a život občanů, nejsou dnes o nic menší a mají neblahý dopad na veřejný prospěch.
Proto se obracíme na svatou Janu, aby nám získala to, co je nejvzácnější a čeho nejvíc potřebujeme: totiž aby Boží láska posílila lidské mysli, aby je křesťanská láska pohla vůči potřebám druhých a aby se odevzdali střídmosti, mírnosti a pod vedení evangelních rad.
Každý ať nahlédne do svého života a naučí se od ní, že to, co činí lidi šťastnými, nejsou pocty, bohatství a světské radosti, nýbrž jen ctnost, nad kterou nic není milejší, krásnější a žádoucnější. Snažme se proto všichni s Boží pomocí o její dosažení, abychom tak jednoho dne mohli dojít do věčné blaženosti, která nezná konce. Amen.
 
 

Přednášky a jiné

Mše svatá z kostela Narození Panny Marie Vranov u Brna  ze dne 9.11.2016 (TV NOE) zde

Po volání s paulány ve Vranově u Brna ze dne 9.11.2016 (TV NOE) zde.

 

P. Pavel Havlát: Pokání, navrácení se k Bohu a k napravení vztahů (11/2017)

P. Pavel Havlát: Řehole a konstituce (4/2017)

P. Pavel Havlát: Velikonoce a milosrdenství (4/2017)

P. Milan Jura: Půst a modlitba (9/2016)

 

15.2.2014, DC VRanov, otec Jan Pacner - přednášky na téma Svátost smíření (postup poslechu níže):
 
23.11.2013, DC Vranov, otec Karel Satoria - přednášky na téma Modlitba (postup poslechu níže):
 
Postup: klikněte na text Přednáška - otevře se Vám nová webová stránka a klikněte na Stáhnout pomalu - pod text "Proveď ověření uživatele:" opíšete do prázdného pole text z obrázku, který je nad polem a kliknete na stáhnout - na počítači se otevře nové okno a vyberte Otevřít (po chvíli se začne přednáška přehrávat) nebo Uložit (uložíte si tak soubor trvale do počítače). 
 
 

Řehole a život

Řehole a život je elektronický časopis, který vydávají italští paulánští terciáři. Zamýšlejí se v něm nad jednotlivými kapitolami terciářské řehole a jejím uváděním do každodenního života v dnešní době.

V italském originále si jej můžete přečíst na těchto stránkách: https://www.terziariminimi.org/

Jednotlivá čísla přeložená do češtiny:

2012 

Rehole-a-zivot-2012_02_unor.pdf (114358)

Rehole-a-zivot-2012_01_leden.pdf (128,8 kB)

 

2011

2011_01_leden.pdf (263917)

2011_02_unor.pdf (242977)

2011_03_brezen.pdf (238907)

2011_04_duben-kveten.pdf (242131)

2011_06_cerven.pdf (263997)

2011_07_cervenec-srpen.pdf (229301)

2011_09_zari.pdf (162529)

2011_10_rijen.pdf (503,3 kB)

2011_11_listopad.pdf (305839)

2011_12_prosinec.pdf (263168)

 

2010

2010_01_leden.pdf (316189)

2010_02_unor.pdf (498535)

2010_03_brezen.pdf (148378)

2010_04_duben-kveten.pdf (515772)

2010_06_cerven.pdf (387449)

2010_09_zari.pdf (239241)

2010_10_rijen.pdf (194058)

2010_11_listopad.pdf (257820)

2010_12_prosinec.pdf (241919)

 

2017, Hudební Pásmo František z Pauly - producenti O. Nečas a R. Duda a hosté (nejen) z Třetího Řádu Nejmenších:

Heslo pro všechny soubory: TOM

1. Narodil se

2. Konvent sv.Marka

3. Pouť

4. Tady

5. Nový den

6. Stůj

7. Martínek

8. Divotvůrce

9. Františkův oheň

10. Pán je ta pravda

Postup: klikněte na odkaz výše (tj. podtržený text) - otevře se Vám nová webová stránka, na které pod text "Vyplň prosím heslo" napište do prázdného pole heslo "TOM" (heslo se zadává pouze u některých skladeb),  na další straně klikněte na Stáhnout pomalu - pod text "Proveď ověření uživatele:" opíšete do prázdného pole text z obrázku, který je nad polem a kliknete na stáhnout - na počítači se otevře nové okno a vyberte Otevřít (po chvíli se začne soubor přehrávat) nebo Uložit (uložíte si tak soubor trvale do počítače).