Společenství Vranov u Brna

Příští setkání

  Prosincové setkání terciářů bude v sobotu 4.12. od 16 hod.

PLÁN SETKÁNÍ TOM

Milí terciáři a přátelé,  budeme se nadále scházet  první soboty v měsíci.  Proč se scházíme v první soboty? Důvod je ten, že se chceme přidat ke slavení prvních sobot v měsíci. Zde je pár informací o slavení prvních sobot. Sepsala je Lenka a čerpala z knížky o. Pavla...

Aktuálně

Nová rada T.O.M.

06.06.2020 21:16
Dnes byla tajným hlasováním terciářů zvolena nová rada T.O.M. V nové radě jsou Dana Dražková, Lenka Kolaříková, Eva Sedláčková, Miloš Muzikář a Bohumil Bradáč. Novým korektorem byl radou zvolen Miloš Muzikář.
Modlitbu za vyprošení lásky najdete v odkazu Modlitby (úplně dole).
První týden v červenci navštívil o. generál Vranov a Lenka mu položila pár otázek do farního zpravodaje. Odpověděl mailem a Eva (díky!) to přeložila. Interview najdete zde.
Nabídka ručních výrobků terciářky Lenky Marie https://www.ateliercharitas.cz/  
    Paulánská komunita v Kamerunu asi teď prožívá nelehké období, prosí o modlitbu. Navrhujeme proto, abychom se každý podle svých možností modlili každý večer mezi 20-23 hod "naši" paulánskou modlitbu Trojjediný Bože,... Spojíme se tak všichni v jednom úmyslu. Zahrňme do něj i celý řád...

Kontakt

Kontaktní emaily

06.06.2020 21:20
Miloš Muzikář, korektor - svetobeh@seznam.cz  

"Zachovávat Boží přikázání je nezbytné pro dosažení věčného života a obdržení věčné odměny; proto vy, věřící jednoho i druhého pohlaví tohoto řádu Nejmenších, kteří jste ve službě Krále nebes podle této řehole, a kteří doufáte, že skrze její zachovávání vejdete do života věčného, jste především zavázání věrně zachovávat přikázání Boží a svaté církve. Pokorně uctívat jediného Boha ve třech osobách, milovat ho celým srdcem, všemi silami a nade všechno, věrně mu sloužit a upevnit svá srdce."
Řehole TOM (I, 1)

 

Úvod

    Již za života sv. Františka z Pauly se vytvořila skupina lidí, kteří byli zaujati jeho cestou následování Krista. Přestože svým povoláním byli většinou laikové, chtěli i ve světě žít co nejvěrněji podle Evangelia a kajícím životem vyprosit obrácení pro sebe a pro druhé lidi. Sám sv. František pro ně napsal vlastní řeholi. Tak vznikl vedle prvního a druhého řádu také třetí řád Nejmenších bratří.

    Brzy po návratu paulánů do vranovského konventu se i zde přihlásili první zájemci, kteří toužili věrněji následovat Ježíše čistého, chudého a poslušného a hlouběji prožívat svůj život v duchu paulánské kající spirituality. Této skupinky se ujal otec František Holeček a po roční duchovní formaci, v roce 2000 mohli první terciáři při slavnostní mši složit svůj slib, kterým se zavazují "žít po celý čas svého života a v podmínkách svého stavu Evangelium našeho Pána Ježíše Krista, ... být věrný postní spiritualitě a vydávat v církvi a ve světě svědectví evangelního pokání."

    Dnes se schází patnáctičlenná skupina terciářů, nových zájemců a příznivců v Duchovním centru Vranov, každou první sobotu v měsíci, v 16 - 19 hod. Během setkání se společně modlíme, ve formačních přednáškách, které pro nás připravuje i otec Pavel Havlát, pronikáme hlouběji do paulánské spirituality, společně se zamýšlíme nad Písmem, a také studujeme dokumenty a dopisy například Svatého otce Františka a emeritního papeže Benedikta XVI.