Společenství Vranov u Brna

MODLITBY

Společná modlitba Nejmenších

    Trojjediný Bože, Pane všech zasvěcených duší,

naplň nás, své povolané, pravou radostí,

ať vděčně vyznáváme velikost Tvé milosrdné lásky a dobroty

a staneme se v tomto čase milosti Tvojí oslavou, radostí a chválou.

    Otče Svatý, Ty jsi povolal k životu řád Nejmenších bratří,

aby byl v církvi a ve světě světlem pro všechny kajícníky

a ukazoval na radost obrácení, smíření a odpuštění.

Dej nám milost opravdové proměny srdce,

abychom všem lidem pomáhali navrátit se do Tvého domu a do Tvé náruče.

    Ježíši, náš Pane, Ty jsi první z nás dělal pokání, i když jsi to nepotřeboval,

dej, ať po příkladu sv. Františka z Pauly žijeme skutečně jako kajícníci,

neboť to velmi potřebujeme, abychom nezůstávali v otroctví

těla, světa nebo ďábla, a takto Tebou osvobozeni a uzdraveni,

abychom osvobozovali a uzdravovali druhé.

    Duchu Svatý, dárce milosti a síly, Ty v nás utváříš pravou podobu Kristovu.

Veď nás k pokoře srdce a k věrohodnému svědectví skrze věrné následování

Ježíše čistého, chudého, poslušného a kajícího a dej, ať vytrváme.

    Panno Maria, Matko milosrdenství, pokorná služebnice Páně,

pomoz nám, ať jsme nejmenší nejenom jménem,

ale celým svým chováním a připraveností k jakékoliv službě a oběti.

    Svatý otče Františku, buď nám na blízku a bdi nad námi,

nauč nás postu a modlitbě, pokoře a lásce, žehnej celé své řeholní rodině,

žehnej tomuto místu i dílu, které se zde rodí,

a pošli nám nová svatá a věrná povolání.

Ať je oslaven Trojjediný Bůh.

AMEN

 

Modlitba Mikuláše Barrého

"Pane, nechci už nic a netoužím víc po ničem,

než chtít a toužit po tom, co chceš ty.

Stačí mi, že mě vidíš, můj Bože, že jsi ve všem

a rozhoduješ o všem, co se mne týká a co se se mnou děje,

že nic neunikne tvému Božskému, předobrému a láskyplnému vedení.

Ó Ježíši! Ó Lásko! Můj Bože, mé Všechno!

Jsi středem a hlubinou všeho dobra a vší velikosti!

Mám Ježíše a radost z Ježíše! Nemohu si přát více.

Ty sám, Pane, si přej, jednej a konej, jak se ti zlíbí.

Já se vynasnažím podřídit všechny své tužby a jednání Tobě,

ve všem a všude Tě bez výhrad a omezení následovat.

A konečně, můj Pane, chci Ti zcela patřit.

Již žádné rozdělení a nesoulad, ani v životě, ani ve smrti,

ani ve smutku, ani v útěše, ani na zemi, ani v nebi.

Můj milovaný je celý můj a já jsem jeho navždy.

Ó Ježíši! Ó Lásko!"

(Dopis č. 12,7).

 

Růženec k Nejsvětější Trojici 

(sv.Jean Eudes)

 
Úvod: Otče náš
Zdrávas Maria
Přijď, ó Nejsvětější Trojice! (3x)
Velká zrna: Tobě chvála, Tobě sláva, Tobě láska, Nejsvětější Trojice!
Malá zrna: Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky!
Závěr: Nejsvětější Trojice, Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě a prosím Tě za opuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují. Amen.

 

Modlitby doporučené v řeholi 

(Řehole I,8)

    Požehnaná buď Nejsvětější Trojice a nerozdělená jednoto,

doufáme v Tebe, protože jsi nám udělila své milosrdenství.

    Všemohoucí věčný Bože,

který jsi své rodině dal v opravdovém vyznání poznat slávu věčné Trojice 

a v moci Slávy uctívat jednotu, prosíme,

ať jsme v té samé pevnosti víry uchráněni od všech nebezpečí.

Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen.

 

Modlitba třinácti pátků

Pobožnost "Třinácti pátků" je podle tradice ve své původní podobě přisuzována svatému Františku z Pauly. Byla zaměřeno ke cti Pána Ježíše a apoštolů. "Po třináct pátků vyznávejte své hříchy a choďte ke sv. přijímání. Pomodlete se třináctkrát Otče náš a Zdrávas ke cti Ježíše Krista Ukřižovaného a svatých dvanácti Apoštolů." Tak je to v první zachované formuli.

Později tato pobožnost byla obrácena k vyprošení přímluvy od světce z Pauly; předkládá přiklad jeho křesťanských ctností a v této své nové formě je již pět století nástrojem Boží milosti a přízně.

V běžném užívání pobožnosti "Třinácti pátků" postupně převládl způsob střídání rozmluv a modliteb. Rozmluvy pojednávají o duchovním životě světce a jeho evangelním příkladě a v modlitbách se stále střídá modlitba Páně s andělským pozdravením.

Typické ctnosti svatého Františka jsou shromážděny z pozorování jeho života, z jeho spisů a z dalších pramenů.

I když původní doporučení "Třinácti pátků" bylo určeno pro řešení určitého aktuálního problému, nakonec neslouží jen k vyprošení milosti, ale i k prohloubení vlastního morálního a teologického rozhledu, podle příkladu evangelního svědectví svatého Františka z Pauly.

 
Modlitba třinácti pátků je ke stažení zde: 13.pátků.docx (81384)
 
 

LITANIE ke svatému archandělu Michaelovi

Hlavním nebeským ochráncem našeho řádu
 
Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.
 
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože, Synu Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože, Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože, v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
 
Svatá Panno Maria, Královno andělů, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, archanděli,
Svatý Michaeli, nositeli jména Kdo jako Bůh, 
Svatý Michaeli, plný božské moudrosti,
Svatý Michaeli, vzore hluboké pokory,
Svatý Michaeli, plamenný strážce ráje,
Svatý Michaeli, poslušný ctiteli Božího Slova,
Svatý Michaeli, vůdce a utěšiteli Izraele,
Svatý Michaeli, věrný ochránce Kristovy církve,
Svatý Michaeli, kníže andělů a nebeských duchů,
Svatý Michaeli, služebníku nebeské liturgie,
Svatý Michaeli, vykonavateli Božího soudu i milosrdenství,
Svatý Michaeli, pouto bratrské lásky, 
Svatý Michaeli, oporo ztrápených a zoufalých,
Svatý Michaeli, světlo a naděje umírajících,
Svatý Michaeli, utěšiteli duší v očistci, 
Svatý Michaeli, vůdce duší do nebe,
Svatý Michaeli, živá sílo Boží,
Svatý Michaeli, ctiteli Boží slávy,
Svatý Michaeli, vítězi nad pyšným Luciferem,
Svatý Michaeli, mocný orodovníku křesťanů,
Svatý Michaeli, ochrano proti nemocem, bludům a rozkolům,
Svatý Michaeli, anděli pokoje,
Všichni Boží andělé vedení Michaelem.
 
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, slituj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.
 
Modleme se:
Bože, jenž řídíš s obdivuhodnou moudrostí různé služby andělů a lidí, dopřej nám na zemi
ochranu svatého archanděla Michaela a všech blažených duchů, kteří Ti v nebi slouží a pomáhají nám s nevýslovnou láskou, abychom došli k patření na Tvou svatou Tvář.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
 
 
Krátká modlitba, nazývaná také malý exorcismus:
„Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
 Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti Satana a zlé duchy,
 kteří usilují o zkázu duší. Amen.“
 
Delší modlitba z římského rituálu:
„Slavný vůdce nebeského vojska, svatý Michaeli archanděli, 
ochraňuj nás v boji proti knížatům a mocnostem temnot, které lidstvo obklopují. 
Braň nás přede všemi duchy zla, kteří obcházejí kolem nás. 
Přijď nám na pomoc, nám slabým a ubohým lidem, 
které dobrý Bůh stvořil ke svému obrazu a které jeho Syn, náš Spasitel Ježíš Kristus,
vykoupil z ďáblovy moci za cenu své drahocenné Krve. 
Tebe s důvěrou vzýváme jako našeho ochránce, tvé bdělé péči svěřil Pán duše vykoupených. Pros za nás Boha lásky, aby nás už satan nemohl držet ve svém zajetí a škodit Kristově církvi. S vírou v Boží milosrdenství tě pokorně prosíme, předlož naše prosby před Tvář Nejvyššího. Odvěkého svůdce lidstva a vládce všech zlých sil, satana, 
uvrhni navěky spoutaného do pekelné propasti, aby nám a nikomu již nemohl škodit.
Ať je oslaven a vyvýšen Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Amen.“
 
 

LITANIE k poctě svatého Františka Saleského (Yves Boivineau, biskup z Annecy)

Patron třetího řádu nejmenších (svátek 24. ledna)
 
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.
 
Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
 
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.
 
Bože Otče, náš Stvořiteli,
smiluj se nad námi.
Bože Synu, náš Vykupiteli,...
Bože Duchu Svatý, náš Posvětiteli,... 
Svatá Trojice, jediný Bože a Pane,... 
 
Svatá Panno Maria Navštívení,
oroduj za nás.
 
Svatý Františku, plně sjednocený s vůlí Otce, oroduj za nás.
Svatý Františku, napodobiteli Božího Syna na Zemi,…
Svatý Františku, stále naslouchající Duchu Svatému,…
Svatý Frantšiku, milovaný synu Panny Marie,…
Svatý Františku, náš průvodce na cestách modlitby,…
Svatý Františku, vzore spravedlivého člověka,…
Svatý Františku, jehož moudrost je korunována pokorou,...
Svatý Františku, příteli evangelní chudoby,... 
Svatý Františku, jenž spojuješ sílu s něžností,... 
Svatý Františku, utěšiteli zarmoucených a oporo ubohých,…
Svatý Františku, pozorný k chudým a maličkým,…
Svatý Františku, soucitný vůči hříšníkům,...
Svatý Frantšiku, jehož dobrota připomíná Ježíše, který promlouval uprostřed lidí,...
Svatý Františku, jenž jsi s radostí prožíval čistotu,... 
Svatý Františku, postrachu a osvoboditeli od zlých duchů,...
Svatý Františku, důvěřující v pomoc andělů,... 
Svatý Františku, osvícený v rozlišování duchů,... 
Svatý Frantšiku, který zachováváš pokoj srdce v protivenstvích a pomluvách,... 
Svatý Františku, odevzdaný jak při úspěchu i v nesnázích,... 
Svatý Františku, jenž jsi měl naprostou důvěru v Boží Prozřetelnost,... 
Svatý Frantšiku, který jsi vše nabízel Bohu a nic jsi nežádal a nic neodmítal,... 
Svatý Františku, jenž jsi chtěl zemřít každé jiné lásce, abys žil jen pro lásku Ježíšovu,... 
Svatý Františku, hořící láskou ke kříži našeho Spasitele,... 
Svatý Františku, neúnavný misionáři a obránce katolické víry,... 
Svatý Františku, učiteli Božské lásky a evangelijní radosti,... 
Svatý Františku, nebeský ochránce hluchoněmých,... 
Svatý Františku, patrone katolických spisovatelů a novinářů,... 
Svatý Františku, neúnavný služebníku jednoty křesťanů,... 
Svatý Františku, člověku pokoje a společenství,... 
Svatý Františku, vzore duchovních pastýřů a kazateli plný moudrosti,... 
Svatý Františku, učiteli duchovního života,... 
Svatý Františku, světlo celé církve a soli Země,... 
Svatý Františku, jenž jsi svěřil celý svůj život Panně Marii,... 
Svatý Františku, věrný napodobiteli apoštolů,... 
Svatý Františku, slávo svatých a učitelů církve,...
Svatý Františku, velký ctiteli sv. Františka z Pauly,...
Svatý Františku, nebeský patrone paulánských terciářů,...
Svatý Františku, připojený ke všem svatým v nebi,... 
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, 
odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
 
Oroduj za nás, svatý Františku Saleský,
abychom byli hodni zaslíbení Kristových.
 
Modleme se:
Otče, zjevil jsi svou lásku k lidem, když jsi jim daroval, ve svatém Františkovi Saleském, nedostižný vzor jemnosti, dobroty a pokory: dej, abychom se podle jeho příkladu stali světlem světa a solí země a abychom sdíleli jednoho dne jeho slávu v nebi.
 
Prosíme Tě o to skrze Krista, tvého Syna a našeho Pána. Amen.

 

Modlitba Jany z Valois

Spolupatronka třetího řádu Nejmenších (Svátek 4.února)

Bože, Ty jsi skrze mnohé životní zkoušky posílil ve víře a v lásce k bližním svoji služebnici Janu, dej také nám, abychom zůstali věrní evangeliu v nebezpečích tohoto světa a abychom vždy hledali Tvé Království a Tvoji spravedlnost. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

LITANIE ke sv. Františkovi z Pauly

 
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.
 
Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
 
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.
 
Kriste, vyslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
 
Kriste, uslyš nás.
Kriste, uslyš nás.
 
Bože, náš nebeský Otče,
smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, ...
Bože Duchu svatý, ... 
Bože v Trojici jediný, ... 
 
Svatá Maria,
oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko, ...
Svatá Panno panen, ...
 
Svatý Otče Františku z Pauly, oroduj za nás.
Pastýři dobrotivý, ...
Pastýři horlivý, ...
Ochránce starostlivý, ...
Strážce vytrvalý, ...
Přímluvce vynikající, ...
Zastánce náš, ...
Patrone láskyhodný, ...
Vzore kajícnosti, ...
Příklade pokory, ...
Zakladateli řádu Nejmenších, ...
Hlasateli lásky, ...
Příteli chudoby, ...
Svědku čistoty, ...
Otče chudých, ...
Opatrovníku sirotků, ...
Plný Ducha svatého, ...
Prostředníku milostí, ...
Útočiště v potřebách, ...
Pomocníku v úzkostech, ...
Ty, který jsi zvítězil nad ďáblem a hříchem, ...
Ty, který jsi uzdravoval nemocné, ...
Ty, který jsi vzkřísil mrtvé, ...
Ty, který jsi se projevoval divy a zázraky, ...
 
Svatý Otče Nejmenších, zachovej svoji řeholní rodinu, prosíme tě, vyslyš nás.
Svatý Otče Františku z Pauly, ochraňuj naši obec a vlast, ...
Svatý Otče, přijď nám na pomoc, ...
Svatý Otče, přimlouvej se za nás, ...
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, 
odpusť nám Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
vyslyš nás Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
 
Bože, ty jsi zjevil plnost zákona v lásce k tobě a bližnímu; dej nám, když následujeme našeho Otce sv. Františka z Pauly a na jeho přímluvu, abychom Tě nade všechno milovali a z lásky k tobě sloužili svým bližním.
 
Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
 
 

Modlitba za vyprošení lásky

Svatý Otče Františku,                                                                               
pohlédni na nás,
kteří se snažíme napodobovat tvůj svatý život.
Přejeme si žít v ovzduší večeřadla,
kde byli apoštolové jedno srdce
 a jedna duše s Marií, Matkou Ježíšovou.
Učiň, Otče, ať každý z nás
cítí radost ze sdílení ideálů a služeb,
ať žije v lásce, oddanost a bratrské úctě ke všem,
ať hoří láskou, která je vlastní Lásce Boží,
ať přijímá každodenní utrpení,
těžkosti i radosti a cítí, jak láska šíří všude pokoj.
Vzdal od nás podezřívavost,
kritizování, pokrytectví,
přílišné mluvení,
které nezůstává bez hříchu
a dej růst pokoře, dobrotě, obětavosti a pravému bratrství.
Vedeni Pannou Marií,
naší Matkou, Královnou
a Přímluvkyní, ať je každý
nositelem evangelního nadšení, budovatelem civilizace lásky, 
poslušným naplňovatelem vůle Boží,
 služebníkem a přítelem všech, které potká,
radostným poutníkem na cestě lásky,
tažnou silou nové evangelizace.
Tobě svatý Františku, se svěřujeme s oddaností synů a dcer 
toužících po obrácení,
přikryj svým otcovským pláštěm naše nedostatky
a pomáhej nám svou přímluvou. Amen